Arteplage Murten-Morat

Sandskulpturen

Arteplage
Murten-Morat

Programmation
Little Dreams - Strassentheater

Produktion
nicht bekannt

Koordination Expo.02
Fabrice Sourget, Chef de projet
Herbert Thomas, Coordinateur
A. C. (Datenschutz), Assistent de production

Fotos: © Jürg Frei; © Kurt Zwahlen